สิ่งที่ปรากฏ…何かが現れるとその現象が発生します。

สิ่งที่ปรากฏ…何かが現れるとその現象が発生します。

สิ่งที่่ปรากฏ


Comments are closed.