• สิ่งที่มีจริงทั้งหมดนี้เป็น ธรรม …• この世の現象は全部DHAMMAです。

• สิ่งที่มีจริงทั้งหมดนี้เป็น ธรรม …• この世の現象は全部DHAMMAです。

สิ่งที่มีจริงทั้งหมดนี้เป็น ธรรม ซึ่งเป็นธาตุแต่ละธาตุต่างๆกัน


Comments are closed.