ความสะอาดทางใจ ๓ อย่าง เป็นอย่างไร 心の清潔さ三か条はどのようになりますか。*2

กุศลกรรมบถ 10-7