ความสะอาดทางใจ ๓ อย่าง เป็นอย่างไร 心の清潔さ三か条はどのようになりますか。*1

ความสะอาดทางใจ ๓ อย่าง เป็นอย่างไร 心の清潔さ三か条はどのようになりますか。*1

กุศลกรรมบถ 10-6


Comments are closed.