ไม่เหลืออะไรในโลกนี้ที่จะตามไปได้เลย • 死んだら、 この世の中にある物は付いていけません。

ไม่เหลืออะไรในโลกนี้ที่จะตามไปได้เลย • 死んだら、 この世の中にある物は付いていけません。

ดอกบัว01

88 ธรรมเตือนใจ ปี 2558/ 2015 บรรยายธรรม โดย ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
รวบรวมโดยท่านอาจารย์อรรณพ หอมจันทร์

88 自己を律する(克己心)2558/2015
この仏教講義/:スジン・ボリハーンワナケート先生
この仏教講義集:アンノップ・ホームジャン先生

– ไม่เหลืออะไรในโลกนี้ที่จะตามไปได้เลย
• 死んだら、 この世の中にある物は付いていけません。
– โลกของปัญญาต่างจากโลกนี้อย่างสิ้นเชิง
• 悟るまで知恵の世界は この世の知識と全く違います。
–  ฝันก็คือคิด
• 夢は考えです。
–  ถ้ายังไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งที่ปรากฏขณะนั้นก็คือฝัน
• 現実に現れているものが分からないなら、
まだ夢を見ています。

o มนุษย์ประเสริฐเพราะจิตประเสริฐ
o 優れている人間は優れている心です。(知恵ある心、透き通っている心、欲張りがなく、怒りがなく、無知がない心)

Comments are closed.
Translate »