จากไม่มี ..มีให้ติดข้อง…และไม่เหลือ …เหลือแต่ความติดข้องต่อไปๆあらゆるものがない状態-ある状態(執着心発生)—–>ない状態にもどったーーーー>…..まだ執着心のみ続いていく

จากไม่มี ..มีให้ติดข้อง…และไม่เหลือ …เหลือแต่ความติดข้องต่อไปๆあらゆるものがない状態-ある状態(執着心発生)—–>ない状態にもどったーーーー>…..まだ執着心のみ続いていく

จากไม่มี มีให้ติดข้องและไม่เหลือ เหลือแต่ความติดข้องต่อไปๆ ไฟล์รูปdoc

Comments are closed.