ไม่เหลืออะไรในโลกนี้ที่จะตามไปได้เลย • 死んだら、 この世の中にある物は付いていけません。

ไม่เหลืออะไรในโลกนี้ที่จะตามไปได้เลย • 死んだら、 この世の中にある物は付いていけません。

ดอกบัว01

88 ธรรมเตือนใจ ปี 2558/ 2015 บรรยายธรรม โดย ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
รวบรวมโดยท่านอาจารย์อรรณพ หอมจันทร์

88 自己を律する(克己心)2558/2015
この仏教講義/:スジン・ボリハーンワナケート先生
この仏教講義集:アンノップ・ホームジャン先生

– ไม่เหลืออะไรในโลกนี้ที่จะตามไปได้เลย
• 死んだら、 この世の中にある物は付いていけません。
– โลกของปัญญาต่างจากโลกนี้อย่างสิ้นเชิง
• 悟るまで知恵の世界は この世の知識と全く違います。
–  ฝันก็คือคิด
• 夢は考えです。
–  ถ้ายังไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งที่ปรากฏขณะนั้นก็คือฝัน
• 現実に現れているものが分からないなら、
まだ夢を見ています。

o มนุษย์ประเสริฐเพราะจิตประเสริฐ
o 優れている人間は優れている心です。(知恵ある心、透き通っている心、欲張りがなく、怒りがなく、無知がない心)

เพราะไม่รู้

เพราะไม่รู้

ภาพวิทยากร

 

บทประพันธ์โดยท่านอาจารย์อรรณพ หอมจันทร์

By Than Arjarn Annop Homjan

 วิทยากรมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

 Teacher at Dhamma Study and Support Foundation

เพราะไม่รู้     จึงอยู่มา     ในหล้าโลก

                              無知のため、世の中に生まれ変わりました。

เพราะไม่รู้     จึงเศร้าโศก  ในสงสาร

無知のため、世の中が悲しくなりました。

เพราะไม่รู้      จึงเป็นเรา   เขลามานาน

無知のため、本当は存在していない自分自身を存在していると

勘違いしています。

เพราะไม่รู้      จึงคบพาล  เผาผลาญตน

無知のため、無知と付き合い、自分を破壊します。

เพราะรู้คุณ   ของพระธรรม  จึงร่ำเรียน

タムマ(DHAMMA) の価値が分かるとタムマ(DHAMMA)を勉強します。

เพระรู้ธรรม จึงพร่ำเพียร  เพิ่มกุศล

タムマ(DHAMMA)を理解すると純粋な心(KUSALA)が育ちます。

เพราะรู้ชัด  จึงไม่ใช่   สัตว์ บุคคล

はっきり理解すると人間も動物もないです。

(この世に存在するものは何もないと分かります。)

เพราะรู้ละ  ตัวตน จึงพ้นภัย

自分もないのが分かると安全になります。

(悲しみや苦しみや生まれ変わることから逃れることができます。)

自己を律する(克己(こっき)心)

自己を律する(克己(こっき)心)

ธรรมเตือนใจ

THAN ARJARN SUJIN  BORIHARNWANAKATE

スジン・ボリハーンワナケート先生

…………………………………………………………………………………………………….

タムマ(DHAMMA)=仏法  ・発生している現実

เนื้อหาข้างล่างนี้เป็นเพียงสาระสำคัญบางส่วนเท่านั้น

以下の内容は一部分の概要です。

…………………………………………………………………………………………………….

โอกาสที่จะเรียนรู้ธรรมนั้นช่างล้ำค่า   ทรัพย์นี้คือ ปัญญา ที่เข้าใจธรรมที่ไม่ใช่ตนเอง

タムマを学ぶ機会は本当に貴重です。この宝物は自分自身ではないことを理解する心、
知恵です。

…………………………………………………………………………………………………….

ธรรมที่กล่าวนี้ นำมาจากการการสนทนาธรรมที่มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาและอื่นๆ และสาระสำคัญนั้น คือ ต่อไปนี้

ここで言うところの克己タムマは、仏教普及協会などでのタムマの説法から引用しました。
タムマの概要は次の通りです。

…………………………………………………………………………………………………….

พื้นฐานการศึกษาธรรมะ (ก้าวแรกการศึกษาธรรมะ)

タムマ習得の基礎

พื้นฐานในการศึกษาธรรมคืออะไร ถ้าไม่เข้าใจธรรมขั้นต้นจะเรียนรู้ธรรมะขั้นต่อไปได้อย่างไร
ที่สำคัญที่สุดคือการรู้สิ่งที่กำลังมีอยู่
(นำมาจากการสนทนาธรรมที่บ้านคุณหทัยทิพย์ เทวกุล วันที่ 23 มิถุนายน 2554)

タムマ習得の基礎は何でしょうか?もし、初めにタムマが何か分からなかったら、次の段階、
どのように勉強したらよいか?一番大切なことは発生しているものを知ることです。
(2011年6月23日Hataitip Teowakul さんの家でタムマ(DHAMMA)の説法から引用しました。)

…………………………………………………………………………………………………….

เดี๋ยวนี้สิ่งที่กำลังมีแต่ละหนึ่งๆเป็นธรรม คือสิ่งที่มีจริง  คิดมีจริงเป็นธรรม เห็นมีจริงเป็นธรรม โกรธมีจริง เป็นธรรม
การศึกษาธรรมเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริง จนเป็นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งที่มีจริง

今発生している一つ一つの行いはタムマ(DHAMMA) です。

発生している現実です。例:考えている状態もタムマ(DHAMMA)、見えている状態もタムマ (DHAMMA)
、怒りの現状もタムマ(DHAMMA)です。正しい現状を把握することで、理解度が高くなります。

…………………………………………………………………………………………………….

มีสิ่งที่เพียงปรากฏกับธาตุที่กำลังเห็นสิ่งนั้นซึ่งเป็นธรรม ที่ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล

本当は見えていることについてあらわしているものと見えている要素があります。それはタムマ(DHAMMA)
です。人ではないし、動物ではないし、ものでもないのです。

…………………………………………………………………………………………………….

พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ว่า รู้สิ่งซึ่งกำลังเกิดดับในขณะนี้ได้ ทั้งๆที่เป็นอย่างนี้ แต่ก็ไม่มีใครรู้เพราะเวลานี้
ไม่มีอะไรดับเลย มีแต่ปรากฏ แล้วก็คิดว่า เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้

仏様は今起きようとしている出来事と消えていく出来事が分かります。出来事のすべては起こり、消えていくという法則があるのにも関わらず、人々はそれに気づきません。なぜならこの時には消えていくうものはなく起こる出来事しかないように見えるからです。そして物事をある一定のものに決め付けてしまうからです。つまり人間や、動物、物などと誤解してしまっているのです。

…………………………………………………………………………………………………….

แม้ศึกษาเพียงเริ่มต้น แต่ว่าศึกษาให้ตรง  ศึกษาเพื่อรู้และเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏ แม้ว่ายากแสนยาก
แต่เข้าใจได้ เพราะว่ามีผู้ที่ได้เข้าใจแล้วและหมดกิเลสแล้ว

タムマを学習すると初段階で、あらわされているものを直接的に感じ、理解が深まることがあります。決して簡単なことではありませんが、分かるようになり、心の汚れ
(KILESA   /  DEFILEMENT)がなくなったという人もいます。

…………………………………………………………………………………………………….

เพียงเข้าใจ สำคัญที่สุด คือ เข้าใจสิ่งที่มีตรงตามความเป็นจริง

理解がいちばん大切です。理解を深めることでそれは、現実と合っていることがわかるようになります

…………………………………………………………………………………………………….

เข้าใจธรรมว่าเป็นธรรม  แม้แต่ในขณะที่อกุศลเกิดหรือในขณะที่ละอกุศลก็เป็นธรรม

タムマ(DHAMMA)  を理解すると、悪いこと(AKUSALA)が発生してもそれを削除することは、我々自分自身が行うことではないということに気づきます。すべてがタムマに通じ、行われることです。

…………………………………………………………………………………………………….

เพราะฉะนั้นปัญญาก็สามารถทำให้เข้าใจถูกต้องว่า   อกุศลเป็นโทษแน่นอน  ในขณะที่เกิดทำร้ายใคร
ทำร้ายจิตที่กำลังเป็นอกุศลในขณะนั้น แล้วยังทำร้ายต่อไปถึงคนอื่นอีกมากมายตามกำลังของอกุศลนั้นๆ

知恵(PANNA・PANYA)で(AKUSALA)悪さが罪だと分かっています。悪い行いは心を痛めつけます。自分だけに限らず、多くの人の心も襲います。

…………………………………………………………………………………………………….

เคยเห็นอย่างไรก็ต้องเห็นเป็นอย่างนั้น แต่สามารถที่จะเข้าใจถูกได้ว่า ที่เห็นเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เรา   แต่เป็นธรรม

目に見えるものが正しいように思えますが、そうではありません。理解することが重要なのです。また見えるということは我々の行いではなく、タムマによって正しく見えるのです。

…………………………………………………………………………………………………….

เห็น สามารถเพียงเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้   แต่คิดไม่ได้ จะไปรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรก็ไม่ได้    เพราะว่าเป็นสภาพธรรมต่างขณะกัน

人は現れているものが見えるだけです。その時に何かを考えることはありません。その状態はすべてタムマによって現されているのです。

…………………………………………………………………………………………………….

ทุกสิ่งทุกอย่างมีเพียงชั่วคราวจริงๆ เห็นก็ชั่วคราว คิดก็ชั่วคราว สุขก็ชั่วคราว    เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเล็กน้อยแต่รวดเร็ว

どのような行いも発生してから消え去るまでは、ほんの一瞬です。例:見えていること、考えること、幸せなど。発生すれば、すぐに消えます。その状態が長く続くことはありません。

…………………………………………………………………………………………………….

มีชีวิตอยู่ด้วยความดี  ไม่ว่าจะมีสิ่งที่กระทบตา หู จมูก ลิ้น หรือกายที่เป็นทุกข์  ใจก็ไม่หวั่นไหวได้

人は良い行為で生きていれば、目、耳、鼻、舌、体(見る、聞く、匂う、味わう、体に感じる)を使い、六感で感じることができれば、心が揺らぐことはありません。

…………………………………………………………………………………………………….

สุขทุกข์เพราะคิดนึก   คิดนึกก็คือธรรมะ  คิดอกุศลนั้นไร้สาระ

幸せであっても、悲しみであっても、すべてがタム(DHAMMA)なのです。良くないこと(AKUSALA)を考える行為は無意味なことです。

…………………………………………………………………………………………………….

อนัตตา   หมายความถึง ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สัตว์บุคคล   มีลักษณะเฉพาะแต่ละลักษณะ

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า   สัมมาสัมพุทธะ  ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน     ผู้รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริง
แล้วก็สอนให้คนอื่นได้เข้าใจถูก   ขณะนี้เห็นมีจริง เพียงปรากฏชั่วคราวแสนสั้นแล้วก็หายไปไม่กลับมาอีกเลย

ANATTA   という意味は 人間でもない、動物でもない、ものでもない

各状態のことを言います。

お釈迦様 (SAMMA SAMBUDDHA)は 明るく現実がわかる方です。

正しく他の人にも教えられます。今、見えていることは現実です。

ただ見えているだけです。

見えているということは発生してから消えます。その状態が戻ってくることはありません。

…………………………………………………………………………………………………….

นี้เป็นเพียงส่วนน้อยของพระธรรมที่ล้ำค่าอย่างยิ่ง หากท่านเห็นประโยชน์ของการสะสมความเข้าใจถูก
ในสภาพธรรม ก็สามารถศึกษาเพิ่มเติม ได้จากสื่อต่างๆที่มูลนิธิฯได้จัดทำเผยแพร่  และเมื่อมีพื้นฐาน
ความเข้าใจพอสมควรแล้วก็ควรจะได้ศึกษา จากพระไตรปิฎก อรรถกถา และคำภีร์ต่างๆในทาง
พระพุทธศาสนา ที่ได้รวบรวมพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้
ทรงแสดงไว้ดีแล้ว เพื่อพุทธบริษัท จะได้มีโอกาสศึกษาและอบรมเจริญปัญญา ละคลาย ขัดเกลา
ความไม่รู้สภาพธรรม จนกว่าจะสามารถดับกิเลสทั้งปวงได้เป็นสมุจเฉทจริงๆ

これは貴重なタムマ(DHAMMA)の中のほん一節です。役に立つと思ったら、もっと学習を深めることができます。仏教普及協会に設置されているメデイアで勉強できますし、基礎がわかったら、お釈迦様の仏法TRIPIKAタムマで勉強を続けられます。

仏教の人たちは勉強しながらタムマ(DHAMMA)、の不知と心の汚れ(KILESA)
を完全に削除できることまでできます。

…………………………………………………………………………………………………….

ต้องขอขอบพระคุณผู้มีพระคุณสูงสุดคือสมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้า
และผู้ที่ทำให้เข้าใจธรรมะที่แท้จริงอย่างมั่นคงคือ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ตลอดจนครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
และผู้มีส่วนร่วมในการตรวจและแปลครั้งนี้ด้วย คือ  ท่านอาจารย์อรรณพ หอมจันทร์

Mrs.  Ayako YAMANAKA,  Miss Chiharu  HATOSAKI, Mrs. Naomi AKITA
ผู้รวบรวมสาระสำคัญและแปล  : วาสนา  มาสุปรีดิ์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ

…………………………………………………………………………………………………….

とりあえず、お釈迦様 (SAMMA SAMBUDDHA)一番、

次は確実にタムマ(DHAMMA)が理解できるようにさせている
THAN ARJARN SUJIN  BORIHARNWANAKATE
スジン・ボリハーンワナケート先生,

関係タムマ(DHAMMA)先生たち、

確認及び翻訳関係参加:Than arjarn Annop Homjan,  Mrs.  Ayako YAMANAKA,
Miss Chiharu  HATOSAKI, Mrs. Naomi AKITA, Mr. Yoshimitsu YAMAKAWA

上記の皆様のおかげさまで 順番に 深謝申し上げます。

概要まとめ及び翻訳: Wassana Masupredi, (Baandhamma member )

…………………………………………………………………………………………………….

หากมีข้อสงสัยประการใดขอเชิญสอบถามได้ที่ อีเมล์   wassanak@montri.co.th

ご不明な点がございましたら、wassanak@montri.co.thにお気軽にお問い合わせお願いいたします。

 

Translate »